drukuj

Otoczenie rynkowe

RYNEK RECYKLINGU W UNII EUROPEJSKIEJ

Przemysł zarządzania odpadami stałymi i recyklingu obecnie osiąga obrót ok. 137 miliardów euro i tworzy ponad 2 mln miejsc pracy1. Gdyby Unia Europejska poddawała recyklingowi 70% odpadów, dałoby to pół miliona nowych miejsc pracy oraz kolejne setki miliardów euro przychodów rocznie.

W miarę wzrostu zapotrzebowania na surowce w UE recykling będzie odgrywał coraz większą rolę. Zgodnie z przewidywanymi przyszłymi tendencjami w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów, oczekuje się, że:

  1. liczba wytwarzanych odpadów wzrośnie o ok. 7% do 2020 roku,
  2. poziom recyklingu z obecnych 40% osiągnie wielkość 49% w 2020 roku.

 

W ogólnej masie wszystkich odpadów w Unii Europejskiej, z roku na rok dynamicznie wzrasta ilość odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się, że do 2020 r. ilość samych elektroodpadów może przekroczyć poziom 12 mln ton rocznie.

OTOCZENIE PRAWNO-INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE RECYKLINGU zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE):

W lutym 2003 roku wprowadzono przełomowy akt prawny – Dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej2 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

 

 

RYNEK RECYKLINGU W POLSCE:

Przeciętne polskie gospodarstwo domowe wytworzyło w 2010 roku ponad 610 kg odpadów. To o prawie 400 kg mniej niż w Unii Europejskiej3. Pomimo postępów w zakresie zbierania, odzyskiwania i przetwarzania elektroodpadów w Polsce, uzyskane wartości są na zbyt niskim poziomie i nie spełniają aktualnie obowiązujących minimalnych norm unijnych – 4 kg zebranego sprzętu na mieszkańca rocznie.

OTOCZENIE PRAWNO-INSTYTUCJONALNE W POLSCE W SPRAWIE RECYKLINGU zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE):

Podstawowym aktem prawnym, regulującym w Polsce kwestie związane z postępowaniem z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) wraz z jej późniejszą nowelizacją z dnia 21 listopada 2008 roku.

OTOCZENIE PRAWNO-INSTYTUCJONALNE W POLSCE W SPRAWIE ODPADÓW, W TYM OBROTU SUROWCEM WTÓRNYM POCHODZENIA METALICZNEGO I RECYKLINGU:

Ustawą określającą zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). W całości uchyliła ona ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

[1]Broszura Komisji Europejskiej „Being wise with waste: the EU’s approach to waste management”, Luksemburg 2010, ISBN 978-92-79-14297-0, dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf, data dostępu: 2013-03-19
[2]Dyrektywa 2002/96/WE w pełnym brzmieniu jest dostępna w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer L 037, 13/02/2003. 
[3]Obliczenia własne na podstawie danych z EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=0&pcode=ten00110&language=en&toolbox=data

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental